logo đầu tư cổ phiếu

Đầu Tư Cổ Phiếu 

 

Chi phí vốn – Định nghĩa CapEx

Chi phí vốn thường được gọi là CapEx. Là các quỹ được sử dụng bởi một công ty để mua. Nâng cấp và duy trì các tài sản vật chất như tài sản, tòa nhà, nhà máy công nghiệp, công nghệ hoặc thiết bị. CapEx thường được sử dụng để thực hiện các dự án hoặc đầu tư mới của công ty. Chi tiêu vốn cho tài sản cố định có thể bao gồm tất cả mọi thứ. Từ sửa chữa mái nhà. Xây dựng, mua một thiết bị, xây dựng một nhà máy hoàn toàn mới.

Loại hình tài chính này cũng được thực hiện bởi các công ty. Để duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của họ. Nói cách khác. CapEx là bất kỳ loại chi phí nào mà công ty tận dụng hoặc hiển thị trên bảng cân đối kế toán của mình dưới dạng đầu tư. Thay vì trên báo cáo thu nhập dưới dạng chi tiêu.

Công thức cho CapEx là

CapEx= =Δ PP & E+Khấu hao hiện tại
Trong đó:
CapEx= =Chi phí vốn
Δ PP & E= =Thay đổi trong bất động sản, nhà máy và thiết bị

 

Cách tính CapEx

Chi phí vốn nằm ở trong phần dòng tiền từ Đầu tư trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. Ngoài ra, bạn cũng có thể tính toán chi tiêu vốn bằng cách sử dụng dữ liệu từ báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của công ty. Trên báo cáo thu nhập. Tìm số tiền chi phí khấu hao được ghi nhận cho giai đoạn hiện tại.

Trên bảng cân đối kế toán. Xác định số dư  của tài sản, nhà máy và thiết bị (PP & E) trong giai đoạn hiện tại. Xác định số dư PP & E trước kỳ của công ty. Lấy chênh lệch giữa hai số này để tìm sự thay đổi trong số dư PP & E của công ty. Sau đó thêm thay đổi trong PP & E vào chi phí khấu hao trong giai đoạn hiện tại. Để tính chi tiêu CapEx trong giai đoạn hiện tại của công ty.

Số liệu CapEx cho bạn biết điều gì?

Chi phí vốn không nên nhầm lẫn với chi phí hoạt động (OpEx). Chi phí hoạt động là chi phí ngắn hạn cần thiết để đáp ứng chi phí hoạt động liên tục của việc điều hành một doanh nghiệp. Không giống như chi phí vốn. Chi phí hoạt động có thể được khấu trừ hoàn toàn vào thuế của công ty trong cùng năm mà chi phí xảy ra.

Chi phí vốn (CapEx) có thể cho bạn biết một công ty đang đầu tư bao nhiêu vào tài sản cố định mới, Và hiện có để duy trì hoặc phát triển doanh nghiệp. Về mặt kế toán. Chi phí được coi là chi phí vốn khi tài sản là tài sản vốn mới mua hoặc khoản đầu tư có tuổi thọ hơn một năm. Chi phí cho các mặt hàng như thiết bị có tuổi thọ dưới một năm. Theo hướng dẫn của IRS, phải được chi trả trên báo cáo thu nhập thay vì liệt kê vào chi phí vốn.

Chi phí vốn có thể được tìm thấy trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. Các công ty khác nhau sẽ có cách tính chi phí vốn khác nhau. Các nhà phân tích hoặc nhà đầu tư có thể thấy nó được liệt kê như chi tiêu vốn. Mua tài sản, nhà máy và thiết bị (PP & E). Chi phí mua lại, v.v. Có phụ thuộc vào ngành công nghiệp mà nó đang hoạt động. Một số ngành công nghiệp thâm dụng vốn nhất có mức chi tiêu vốn cao nhất. Bao gồm: Thăm dò và sản xuất dầu, viễn thông. Sản xuất và công nghiệp tiện ích…

Tóm lại

  • CapEX  là một khoản thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được ghi lại trên bảng cân đối kế toán thay vì mở rộng trên báo cáo thu nhập.
  • Chi tiêu CapEx rất quan trọng đối với các công ty để duy trì tài sản, nhà máy & thiết bị hiện có và đầu tư vào công nghệ mới và các tài sản khác để tăng trưởng.
  • Nếu một mặt hàng có thời gian sử dụng dưới một năm, nó phải được mở rộng trên báo cáo thu nhập thay vì đổi thành chi phí vốn.

Chia sẻ: Facebook