logo đầu tư cổ phiếu

Đầu Tư Cổ Phiếu 

 

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu được quyền ưu tiên trả cổ tức trước khi cổ tức của cổ phiếu phổ thông được phát hành. Nếu công ty phá sản, những người đang nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền được thanh toán từ tài sản của công ty trước các cổ đông phổ thông. Hầu hết các cổ phiếu ưu đãi có cổ tức cố định, trong khi cổ phiếu phổ thông thường thì không. Các cổ đông cổ phiếu ưu đãi thường không nắm giữ bất kỳ quyền biểu quyết nào như các cổ phiếu phổ thông.

Phân loại cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi được phân thành bốn loại: cổ phiếu ưu đãi tích lũy, cổ phiếu ưu đãi không tích lũy, cổ phiếu ưu đãi tham gia và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi.

  • Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là loại cổ phiếu ưu đãi có tính chất đảm bảo thanh toán cổ tức. Khi công ty gặp khó khăn, không thanh toán được hoặc chỉ thanh toán một phần cổ tức, thì số chưa thanh toán đó được tích lũy hay cộng dồn và công ty phải trả số cổ tức này trước khi công bố trả cổ tức cho cổ đông thường. Hầu hết cổ phiếu ưu đãi của các công ty là loại cổ phiếu ưu đãi tích lũy và không tham dự.

Cổ tức hàng quý = [(Tỷ lệ cổ tức) x (Mệnh giá)]÷ 4

Cổ tức tích lũy trên mỗi cổ phiếu = Cổ tức hàng quý x Số lần thanh toán bị mất

  • Cổ phiếu ưu đãi không tích lũy trong trường hợp công ty làm ăn không thành công, không có lợi nhuận để trả lãi cổ phần ưu đãi hoặc trả lãi không đủ, thì công ty bỏ luôn khoản cổ phần phải trả này và không có nghĩa vụ phải trả số lãi đó trong tương lai.
  • Cổ phiếu ưu đãi tham dự: là loại cổ phiếu ưu đãi mà cổ đông nắm giữ chúng, ngoài việc hưởng cổ tức ưu đãi theo quy định còn được hưởng thêm phần lợi tức phụ trội theo quy định khi công ty kinh doanh có lợi nhuận cao.
  • Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi: là loại cổ phiếu ưu đãi cho phép người mua có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi này sang các loại chứng khoán khác.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư

Cổ phiếu ưu đãi là một lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư vốn không thích rủi ro. Cổ phiếu ưu đãi thường ít biến động hơn so với cổ phiếu phổ thông và cung cấp cho các nhà đầu tư một dòng cổ tức ổn định hơn. Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi thường có thể gọi được; tổ chức phát hành cổ phiếu có thể mua lại bất cứ lúc nào, cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn hơn so với cổ phiếu phổ thông.

 


Chia sẻ: Facebook