Chi phí vốn – Định nghĩa CapEx
Chi phí vốn – CapEx là gì? Chi phí vốn thường được gọi là CapEx. Là các quỹ được sử dụng bởi một công ty để mua. Nâng cấp và duy trì các tài sản vật chất như tài sản, tòa nhà, nhà máy công nghiệp, công nghệ hoặc thiết bị. CapEx thường được sử… (0 bình luận)

Cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi là gì? Cổ phiếu ưu đãi là cổ phiếu được quyền ưu tiên trả cổ tức trước khi cổ tức của cổ phiếu phổ thông được phát hành. Nếu công ty phá sản, những người đang nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền được thanh toán từ tài sản của… (0 bình luận)

Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là gì? Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính báo cáo tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty tại một thời điểm cụ thể và tạo cơ sở cho việc tính toán tỷ lệ hoàn vốn và đánh giá cấu… (0 bình luận)

Tài sản ngắn hạn là gì?
Định nghĩa Tài sản ngắn hạn đại diện cho tất cả tài sản của một công ty dự kiến ​​sẽ được bán, tiêu thụ, sử dụng hoặc sử dụng một cách thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh  và có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong thời gian 1 năm tới. Tài sản… (0 bình luận)

Thanh khoản
Thanh khoản là gì? Thanh khoản là khả năng mà một tài sản hoặc chứng khoán có thể nhanh chóng được mua hoặc bán trên thị trường với mức giá phản ánh giá trị nội tại của nó. Nói cách khác, thanh khoản được đo bằng khả năng dễ dàng chuyển đỏi thành tiền mặt… (0 bình luận)